Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Portula Bouw & Ontwikkeling B.V.: de onderneming zoals gedefinieerd in artikel 2
van deze algemene voorwaarden, hierna te noemen ‘Portula’;
2. Wederpartij: de opdrachtgever waarmee Portula een Overeenkomst heeft gesloten
of diegene die daarover in onderhandeling is (getreden) met Portula;
3. Overeenkomst: elke afspraak of opdracht tussen Portula en Wederpartij;
4. Partij(en): Wederpartij en Portula tezamen of ieder als individuele contractspartij;
5. Schriftelijk: berichtgeving per e-mail, per (aangetekende) post of per WhatsApp;
6. Derde(n): andere natuurlijke of rechtspersonen die geen partij zijn bij de
Overeenkomst;
7. Dienstverlening: het volledige proces van het realiseren van een woning in
Noorwegen, maar zich niet beperkt tot:
– Kavelkeuze;
– Proefwonen met daarbij begeleiding op locatie door een medewerker van, of een
ingehuurde Derde door, Portula;
– Ontwerp van de woning;
– Het opstellen en bespreken van de offerte;
– Assistentie bij (mede-)financiering door (een) Derde(n);
– De bouw van de woning;
– Oplevering van de woning.
8. Woning: de door Portula gebouwde of te bouwen (vakantie)woning.

Artikel 2 – Identiteit van Portula Bouw & Ontwikkeling
Naam bedrijf: Portula Bouw & Ontwikkeling
Straatnaam en nummer: Van der Houven van Oordtlaan 2
Postcode en vestigingsplaats: 7316 AH Apeldoorn
KvK nummer: 08210863

Artikel 3 – Algemene bepalingen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle
(rechts)handelingen van Portula en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen
Portula en Wederpartij.
2. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, dan kan in afwijking van het
vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene
voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden
gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier
kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs
niet mogelijk is, dan zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden
aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan
worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische
weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk is overeengekomen, is de toepasselijkheid
van andere (algemene) voorwaarden uitgesloten.
4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien
deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Indien Portula niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt,
dan betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat
Portula in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte
naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
6. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk
bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep
kan worden gedaan, dan komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud
en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat
daarop wel een beroep kan worden gedaan.
7. Portula kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden
immer het door Wederpartij gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde
opdracht leidt uitdrukkelijk slechts tot een inspanningsverbintenis en niet tot een
resultaatsverbintenis. Portula garandeert daarentegen wel dat het te alle tijden het
doel is om de wens van de Wederpartij zoveel als mogelijk te realiseren.
8. Portula is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te
schakelen.
9. De werking van art. 7:404 en/of 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is/zijn
uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde
voorwaarden geschiedt, dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
Woning en de daarbij horende Dienstenverlening. De beschrijving is voldoende
gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij
mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld
weergegeven bedragen binden Portula niet.

Artikel 5 – De Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de
Wederpartij van het (ongewijzigde) aanbod en het voldoen aan de eventuele daarbij
gestelde voorwaarden.
2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of een Overeenkomst nietig
blijkt te zijn of vernietigd wordt, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele
algemene voorwaarden of Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde
een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling
overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige
c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
3. Portula behoudt zich het recht voor om geen uitvoering te geven aan een gesloten
Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat
Wederpartij niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien
Portula weigert dan zal zij Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten
van de Overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
4. Alvorens Portula uitvoering gaat geven aan de overeenkomst, dient de Wederpartij
mee te werken aan het – naar waarheid en volledig – invullen van een
intakeformulier.
5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende
en/of vervolgopdrachten.
6. Afgesproken opleveringstermijnen zijn altijd indicatieve termijnen. De termijnen voor
oplevering zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een termijn geeft de
Wederpartij dus geen recht op schadevergoeding.
7. Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, dan
bevestigt Portula onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod.

Artikel 6 – Ontbinding
1. Indien de Wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet
behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance
en/of uitstel van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede
wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft
Portula het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de
Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of
gedeeltelijk door een Schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, één
en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op
vergoeding van kosten, schade en interesten.
2. Indien de Overeenkomst eindigt op grond van overmacht, zoals bedoeld in artikel 8
van deze algemene voorwaarden, dan heeft Portula recht op betaling van de ten tijde
van de beëindiging van de Overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane
investeringen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
1. De totale aansprakelijkheid van Portula is beperkt tot vergoeding van schade tot
maximaal het bedrag van het voor die Overeenkomst bedongen honorarium
(inclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen
dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van Portula uit te keren bedrag.
2. Niet beperkt is de aansprakelijkheid van Portula voor schade die het gevolg is van
opzet of bewuste roekeloosheid van Portula.
3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat
Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij
Portula meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Portula vervalt door het
enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
4. Portula is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld
in art. 6:76 van het Burgerlijk Wetboek.
5. Portula is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Portula is
uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of
indien Wederpartij deze gegevens te laat heeft opgeleverd.

Artikel 8 – Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat
een tekortkoming van Portula in de nakoming van enige verplichting jegens
Wederpartij niet aan Portula kan worden toegerekend in geval van een van de wil
van Portula onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn
verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of
waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Portula kan
worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties
van toeleveranciers of andere Derden, tekort aan (bouw)materialen, onvoorziene
omstandigheden bij het gereed maken van de bouwgrond, (stroom)storingen,
computervirussen, extreme weersomstandigheden, natuurrampen waaronder
aardbevingen of vulkaanuitbarstingen, brand(gevaar), (dreigend) oorlogsgevaar,
pandemieën, epidemieën, quarantaines, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid,
stakingen, maatregelen van overheidswege en het defect gaan van rijwielen en
apparatuur waarmee de Woningen vervoerd dan wel gemonteerd moeten worden.
2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg
waarvan Portula niet aan zijn verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, dan
worden die verplichtingen opgeschort zolang Portula niet aan zijn verplichtingen kan
voldoen. Indien de overmachtsituatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd,
hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk
te ontbinden. Portula is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade,
ook niet als Portula als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 9 – Garantie
1. Portula staat ervoor in dat de Woningen voldoen aan de Overeenkomst, de in het
aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst
bestaande Noorse wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. De garantie komt te vervallen wanneer:
a. Wederpartij de geleverde Woning zelf heeft geplaatst, gerepareerd en/of
bewerkt of door Derden heeft laten plaatsen, repareren en/of bewerken;
b. De geleverde Woning aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de
aanwijzingen van Portula;
c. De geleverde Woning beschadigd raakt of kapotgaat door toedoen van
omstandigheden die niet kunnen worden toegerekend aan Portula,
waaronder, maar niet beperkende tot bijvoorbeeld weersomstandigheden
zoals, maar zich niet beperkende tot, een storm met harde wind die voor
schade zorgt;
d. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die
de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit
van de toegepaste materialen.

Artikel 10 – Honorarium/Prijzen
1. Alle bedragen zijn in Noorse Kronen en inclusief omzetbelasting en andere
heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij Schriftelijk anders is
overeengekomen tussen Partijen.
2. Portula behoudt zich het recht voor om éénmaal per half jaar een inflatiecorrectie
toe te passen.
3. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op
het moment van de aanbieding. Portula behoudt zich het recht voor om 3 (drie)
maanden na het sluiten van de Overeenkomst ontstane wijzigingen in
kostprijsbepalende factoren, waarop Portula in redelijkheid geen invloed kan
uitoefenen, zoals de inkoopprijs van (bouw)materialen, het verhogen van accijnzen,
sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan Wederpartij door te
berekenen, zulks tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.
4. Portula heeft daarnaast het recht om de bedragen, zoals genoemd in het aanbod, te
verhogen boven het maximum van 20% zoals in het vorige lid. In dat geval heeft
Wederpartij een recht van directe ontbinding op het moment dat de prijswijziging
ingaat. Portula zal een dergelijke prijswijziging altijd 1 (één) maand voordat de
prijswijziging wordt doorgevoerd aan Wederpartij mededelen.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Portula niet tot het verrichten van een
gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven
bedrag.
6. Indien er sprake is van specifieke c.q. additionele wensen van de Wederpartij ten
aanzien van de opgeleverde Woning, waarvoor Portula extra kosten moet maken
om deze wensen te realiseren, dan behoudt Portula zich het recht voor om deze
kosten door te berekenen aan Wederpartij op basis van Meerwerk, zoals bedoeld in
artikel 18 van deze algemene voorwaarden.
7. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige
Overeenkomsten.

Artikel 11 – Betaling en facturering
1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden,
dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14
(veertien) dagen na factuurdatum.
2. Facturering van de grondwerkzaamheden om de grond bouwrijp te maken,
geschiedt, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, in de 2 (twee) volgende
termijnen:
• 50% van het totale factuurbedrag voor de grondwerkzaamheden wordt
gefactureerd bij start (graaf)werkzaamheden;
• 50% van het totale factuurbedrag voor de grondwerkzaamheden wordt
gefactureerd na afronding van de grondwerkzaamheden, zodanig dat het
fundament van de Woning geplaatst kan worden.
3. Facturering van de bouwwerkzaamheden geschiedt, tenzij Schriftelijk anders is
overeengekomen, in de 4 (vier) volgende termijnen:
• 25% van het totale factuurbedrag voor de bouwwerkzaamheden wordt
gefactureerd na het ondertekenen van de offerte;
• 45% van het totale factuurbedrag voor de bouwwerkzaamheden wordt
gefactureerd na het leveren van de bouwset, de basismaterialen voor het
bouwen van de Woning, op de betreffende locatie;
• 25% van het totale factuurbedrag voor de bouwwerkzaamheden wordt
gefactureerd nadat de Woning wind- en waterdicht is gemaakt. Dit is het moment
waarop de skeletbouw is geplaatst, waarbij de ramen zijn geplaatst, het dak dicht
is en de buitenpanelen zijn gemonteerd;
• 5% van het totale factuurbedrag voor de bouwwerkzaamheden wordt
gefactureerd nadat de Woning is opgeleverd. Deze factuur wordt verzonden naar
Wederpartij na het doorlopen en ondertekenen van de opleverlijst tezamen in de
opgeleverde Woning met Wederpartij.
4. Indien na het doorlopen van de opleverlijst, op wens van Wederpartij nog
aanpassingen moeten worden gedaan in de opgeleverde Woning, dan schort dat de
betalingsverplichting van Wederpartij niet op.
5. Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan Portula te melden.
6. Indien Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan wordt
deze door Portula gewezen op de te late betaling en wordt de Wederpartij een
termijn van 14 (veertien) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te
voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze veertien-dagen-termijn, is de
Wederpartij in verzuim. Hierdoor is Wederpartij ook over het nog verschuldigde
bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast is Portula gerechtigd de
door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
7. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of
een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Portula op
Wederpartij en de verplichtingen van Wederpartij jegens Portula direct opeisbaar.
8. De door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste
plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare
facturen die het langst open staan, ook indien Wederpartij aangeeft dat de
voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 12 – Oplevering
1. Op het moment dat de Woning gereed is voor oplevering, lopen Partijen tezamen de
opleverlijst door. Indien de opleverlijst door beide Partijen is ondertekend, is de
Woning succesvol opgeleverd. In het geval dat de ondertekening aan de zijde van
Wederpartij langer op zich laat wachten dan 7 (zeven) dagen, geldt dit als
stilzwijgende aanvaarding en dus een succesvolle oplevering.
2. Een eventuele nog uit te voeren vervolgwens van de Wederpartij, doet niets af aan
de succesvolle oplevering.
3. Indien de Wederpartij de Woning afkeurt, om objectieve redenen, dan dient
Wederpartij dit Schriftelijk te onderbouwen en te verzenden naar Portula.
4. Indien Wederpartij de Woning in gebruik neemt, dan geldt – ook als de opleverlijst
niet is ondertekend door de Wederpartij – dat de Woning als succesvol opgeleverd
mag worden beschouwd.
5. Op het moment van de succesvolle oplevering, is de Woning voor risico van de
Wederpartij.
6. De door Portula erkende gebreken worden zo spoedig mogelijk, maar binnen
redelijke termijn, opgelost door Portula.
7. Indien er een overschrijding is van de door Portula en Wederpartij tezamen
afgesproken oplevertermijn of -datum, dan ontstaat uit die overschrijding geen recht
op enige (schade)vergoeding voor zover er schade kan zijn, indien de overschrijding
voortkomt uit een gebeurtenis die redelijkerwijs niet in de macht van Portula valt.

Artikel 13 – Klachten
1. Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien
Wederpartij niet binnen 2 (twee) maanden nadat Wederpartij het gebrek heeft
ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Portula terzake heeft
geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een
termijn van 48 (achtenveertig) uur.
2. De Wederpartij dient Portula in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de
klacht in onderling overleg op te lossen. Dit houdt echter niet in dat Portula ook
gehouden is om binnen deze termijn van 4 (vier) weken bijvoorbeeld een
bouwkundige aanpassing te maken. In dit soort gevallen dient Portula binnen 4 (vier)
weken een datum voor een herstel in te plannen, welke datum ook wat verder in de
toekomst mag liggen.
3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan
Portula is gemeld, dan worden de Woning en de Dienstverlening geacht aan de
Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren.
4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij uitdrukkelijk niet op,
indien de Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 14 – Overdracht
1. Rechten en plichten van Wederpartij uit deze Overeenkomst kunnen niet worden
overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van de andere partij.
Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in
artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van alle door Portula aan Wederpartij verkochte en Opgeleverde
Woningen blijft bij Portula:
a. zolang Wederpartij vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst of eerdere
of latere gelijksoortige Overeenkomsten niet heeft voldaan;
b. en zolang Wederpartij de vorderingen van Portula wegens tekortschieten in
de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder
begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander
zoals bedoeld in artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek.
2. De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken
te verpanden of op andere wijze te bezwaren.
3. Portula zal bij uitoefening van het eigendomsvoorbehoud gerechtigd zijn tot
ongehinderde toegang tot de Woning. Wederpartij zal aan Portula alle medewerking
verlenen teneinde Portula in de gelegenheid te stellen het eigendomsvoorbehoud uit
te oefenen. Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk
toestemming aan Portula of een door Portula aan te stellen Derde om, in alle
gevallen waarin Portula de eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te
betreden waar de eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te
nemen.
4. Indien Wederpartij het eigendom van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken door natrekking of vermenging heeft verkregen en Wederpartij de vorderingen
als bedoeld in lid 1 nog niet heeft voldaan, is Wederpartij op verzoek van Portula
verplicht om de geleverde zaken weer terug in eigendom over te dragen aan Portula.
Als daarvoor de vestiging van een recht van opstal als bedoeld in art. 5:101 van het
Burgerlijk Wetboek vereist is, is Wederpartij verplicht daaraan mee te werken.
5. Indien Derden, beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht
Portula zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te
stellen.

Artikel 16 – Meerwerk
1. Indien Portula op verzoek van Wederpartij of op zijn eigen verzoek, met
voorafgaande Schriftelijke instemming van Wederpartij, werkzaamheden of andere
prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst
vallen, dan zullen deze werkzaamheden of prestaties door Wederpartij worden
vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Portula. Wederpartij is nimmer
verplicht om aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor
een afzonderlijke Schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten. Voorbeelden hiervan
zijn, maar beperken zich niet tot:
– Aanpassingen aan de Woning die vallen buiten de initiële offerte;
– Kosten die zijn gemoeid met het realiseren van door Wederpartij gevraagde
wijzigingen of wensen zoals transportkosten of arbeidskosten.
2. Wijzigingen aangaande de Woning kunnen enkel worden afgestemd met uw
Nederlandse contactpersoon van Portula, te weten primair de projectmanager en
anders één van de directeuren.
3. Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1
van dit artikel de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden
beïnvloed. Zo kan de opleverdatum van de Woning mogelijk verschuiven, indien er
extra werk door Portula moet worden verricht, of kan de woning afwijken van de
oorspronkelijke tekeningen en/of voorbeelden, indien er aanpassingen zijn gemaakt
aan het oorspronkelijke ontwerp.
4. Voor zover voor de Dienstverlening of voor het realiseren van het overeengekomen
opgeleverde Woning een vast bedrag is afgesproken, zal Portula de Wederpartij
altijd van tevoren Schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het
meerwerk.

Artikel 17 – Intellectueel eigendom
1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat
zijn van de door Portula uitgevoerde Overeenkomst rusten bij Portula. Wederpartij
verkrijgt uitsluitend de Portula gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden
en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van
Wederpartij is uitgesloten.
2. Het ontwerp, gecreëerd door Portula, of door de door Portula ingehuurde technisch
tekenaar, blijft eigendom van Portula. Het ontwerp verspreiden of voorleggen aan
eventuele andere bedrijven is niet toegestaan en levert een directe schending op van
het intellectuele eigendomsrecht van Portula.
3. De door Portula verstrekte stukken aan Wederpartij zijn uitsluitend bestemd om te
worden gebruikt door Wederpartij. Het is Wederpartij niet toegestaan om
verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm
dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter
beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in
netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of
verveelvoudiging Schriftelijk door Portula is toegestaan en/of een dergelijke
openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de
Overeenkomst met Portula.
4. Met toestemming van Wederpartij, is Portula bevoegd afbeeldingen van de
opgeleverde Woning te publiceren als reclame of referentie.
5. Wederpartij vrijwaart Portula voor de aanspraken van Derden inzake intellectuele
eigendomsrechten.
6. Indien Wederpartij handelt in strijd met dit artikel is Wederpartij een direct
opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van 20.000,- (twintigduizend) euro, met
een verhoging van 500,- (vijfhonderd) euro voor elke dag dat de overtreding
voortduurt met een maximum van 50.000 (vijftigduizend) euro, onverminderd het
recht van Portula op schadevergoeding.

Artikel 18 – Beheer
1. Portula is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische
faciliteiten ten aanzien van de Diensten.
2. Portula is gerechtigd de niet-technische faciliteiten van haar Diensten te wijzigen.
3. Een wijziging die naar het redelijk oordeel van Portula een aanmerkelijke, niettijdelijke, aanpassing vereist aan de zijde van de Wederpartij, zal zo spoedig
mogelijk aan Wederpartij kenbaar worden gemaakt. Wederpartij kan geen
aanspraak maken op compensatie of vergoeding van schade, doch heeft het recht
om de Overeenkomst alsdan op te zeggen met ingang van de dag van de
aangekondigde wijziging.
4. Portula behoudt zich het recht voor om technische Diensten te staken/verwijderen,
indien deze een storing c.q. vertraging van het systeem veroorzaakt. Portula
beoordeelt of er sprake is van zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder
voorafgaand bericht aan Wederpartij de technische Diensten blokkeren, dan wel
anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen.
Wederpartij komt in deze omstandigheden nimmer een recht op schadevergoeding
of compensatie toe.
5. Portula is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar Diensten (tijdelijk)
buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit
noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de
noodzakelijk door Portula te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de
Diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van
Wederpartij jegens Portula ontstaat.

Artikel 19 – Geheimhouding
1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die Wederpartij in het kader van
de Overeenkomst van Portula heeft verkregen, is verplicht voor Wederpartij.
Informatie is vertrouwelijk indien dit door Portula is medegedeeld of als dit
redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien Wederpartij lid 1 van deze bepaling overtreedt, is Wederpartij, ongeacht of de
overtreding aan Wederpartij kan worden toegerekend en zonder voorafgaande
ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van Portula een direct
opeisbare boete van 20.000,- (twintigduizend) euro verschuldigd voor elke
overtreding zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade onverminderd
de overige rechten van Portula, waaronder zijn recht om naast de boete
schadevergoeding te vorderen.

Artikel 20 – Medewerkersbeding
1. Wederpartij zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst, evenals 1 (één) jaar na
beëindiging daarvan, slechts na voorafgaande Schriftelijke toestemming van Portula,
medewerkers van Portula die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de
Overeenkomst in dienst nemen, dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten
werken.
2. Portula zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien
Wederpartij een passende schadeloosstelling heeft aangeboden. Een passende
schadeloosstelling is gedefinieerd als ten minste een vergoeding van 10 (tien)
maandsalarissen.

Artikel 21 – Exclusiviteit
1. Voor de duur van de Overeenkomst verleent Wederpartij aan Portula het exclusieve
recht de toegewezen Overeenkomst uit te voeren.
Artikel 22 – Toepasselijk recht
1. Op Overeenkomsten tussen Portula en Wederpartij, is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
2. Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot
een oplossing worden gebracht. Alle geschillen tussen Wederpartij en Portula zullen
uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin
Portula gevestigd is of indien de Wederpartij niet handelt uit naam van bedrijf of
beroep, in de woonplaats van de Wederpartij.

Artikel 23 – Survival
1. De bepalingen uit deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking
hebben om na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te behouden blijven na
het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.
Artikel 24 – Wijziging of aanvulling
1. Portula is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te
vullen. In dat geval zal Portula Wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de
wijzigingen of aanvullingen.
2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde
voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.
3. Indien de wijziging Portula de bevoegdheid geeft een prestatie te verschaffen die
wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, heeft de Wederpartij het recht de
gewijzigde voorwaarden te weigeren dan wel de Overeenkomst te ontbinden.